Alina Grande Hotel & Resort | Koh Chang

tlawzoo-kanyapak

วันที่ 1

เดินทางจาก จ.ตราด เช้า ใช้เวลาประมาณ 10 ชม. ถึง จ.ตาก

ตีแบดกันก่อน เย็นๆ ที่ชมรมแบดมินตัน จ.ตาก

ไปนอนบ้านน้า (ปากทางเขื่อน) *หรือไม่ต้องไปเพราะ…

เริ่มเข้าโปรแกรม กัญญาภัค การ์เด้น รีสอร์ท

24.00 น.

เที่ยงคืน

 

รถตู้รับที่จุดนัดหมาย (ลูกค้าเป็นผู้นัดหมาย) เดินทางสู่ กัญญาภัค การ์เด้น รีสอร์ท อ.อุ้มผาง จ.ตาก

 

วันที่ 2 รีสอร์ท-ล่องแก่งแม่กลอง-น้ำตกทีลอซู-ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ – ไหว้พระโบสถ์ไม้สักทอง-วังปลาปรุง
07.30: น ถึงรีสอร์ท นำท่านเข้าที่พัก บริการอาหารเช้า  หลังอาหารเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมตัวล่องแก่ง
09.00 น เตรียมตัวล่องแก่งลำห้วยแม่กลอง(เรือยาง) สู่ผาเลือด ชมวิวทิวทัศน์ของ สองฝั่งต้นน้ำแม่กลอง ผ่านผาบ่อง น้ำตกทีลอจ่อ(สายฝน)บ่อน้ำร้อน แก่งตะโค๊ะบิ๊ ผาผึ้ง น้ำตกมอลู่
12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน  แบบปิกนิคริมสายน้ำ
14.00 น ขึ้นฝั่งที่ผาเลือดรถยนต์ท้องถิ่นรอรับ เดินทางไป

ทีลอซู

ขากลับชมอุโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลังที่ วัดหนองหลวง , ชม ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ และวังปลาปรุง จากนั้นกลับสู่กัญญาภัค การ์เด้น รีสอร์ท พักผ่อน เล่นน้ำหลังรีสอร์ทกันตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหาร (ร้องคาราโอเกะ / ปิ้งย่าง)

 

วันที่ 3  ดอยหัวหมด-น้ำตกพาเจริญ-ตลาดริมเมย-ตลาดมูเซอ-ตาก
05.30 น

 

 

08.00 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านสู่ดอยหัวหมด เพื่อชมทะเลหมอกและทิวทัศน์ของ อ.อุ้มผางเบื้องล่าง เสร็จแล้วเดินทางกลับที่พัก แวะซื้อฝาก และกลับสู่รีสอร์ทเพื่อรับประทานอาหารเช้าและเก็บสัมภาระ

รับประทานอาหารเช้า

08.30 น. เตรียมสำภาระ  เดินทางกลับ ระหว่างทาง เที่ยวชมน้ำตกพาเจริญ , ตลาดริมเมย อ.แม่สอด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
13.00 น. เดินทางต่อ , ซื้อของฝากชาวเขาที่ตลาดมูเซอ

ถึงตากประมาณบ่าย 3 โมง

กลับถึงตราด ตี 2 ตี 3 มั้ง

ราคา 2,700.บาท

อัตรานี้รวม
ราคาแพ็คเกจนี้รวมทุกอย่างที่เที่ยวจนจบโปรแกรมที่ทาง กัญญาภัค รีสอร์ท นำเสนอตามรายละเอียด ไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มใดๆทั้งสิ้น ดังนี้
1. ประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
2. ค่าเดินทางไป-กลับ โดยรถตู้หลังคาสูง VIP
3. ค่ารถรับ-ส่ง ขึ้น –ลง เรือรวมทั้งการล่องเรือยาง
4. อาหารทุกมื้อ
5. ค่าธรรมเนียมต่างๆ
6. ค่าที่พักรีสอร์ท
7. มัคคุเทศก์ และ ลูกหาบ เริ่มจากรีสอร์ทพาเที่ยวจนกระทั่งส่งกลับ

อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
– รองเท้าสวมใส่สบาย (รัดข้อ หรือ หุ้มส้น)
– เสื้อกันหนาวพอประมาณ
– หมวกกันแดด ครีมกันแดด
– ของใช้ส่วนตัว ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ฯลฯ
– ยาประจำตัว
– กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ กล้องถ่ายรูป ควรใส่ถุงพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการเสียหายแก่ทรัพย์สินของท่าน